27kwiecieńPierwszy etap konkursu (on line, 27-29 kwietnia)
12majPółfinał konkursu
26majFinał konkursu

e-Gimnazjalista

KONKURS INFORMATYCZNY

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

e- GIMNAZJALISTA

 

 

§ 1. Ustalenia ogólne
 1. Konkurs informatyczny e-GIMNAZJALISTA (zwany dalej Konkursem) skierowany
  jest do uczniów gimnazjum.
 2. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
  oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu (zwany dalej Organizatorem).
 3. Współorganizatorem Konkursu jest firma Aktin z o.o. w Sosnowcu.
 4. Honorowy patronat oraz opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje
  Uniwersytet Śląski - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu.

 

 

§ 2. Cele konkursu
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży
  do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 • Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

 

§ 3. Organizacja Konkursu
 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs polega na samodzielnym odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zadań konkursowych.
 3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum
  oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi,
  a także historią informatyki.
 4. Treści zadań konkursowych (pierwszego etapu) oraz informacje organizacyjne
  będą zamieszczane na platformie edukacyjnej http://konkurs.aktin.pl/
 5. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymywać będą drogą elektroniczną newslettery zawierające, m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące przebiegu Konkursu.
 6. Konkurs jest trzyetapowy.
 7. Szkoły, których uczniowie przystąpią do Konkursu zostaną podzielone na dwie grupy:
 • Miasta i Powiaty: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowie, Ruda Śląska, Sosnowiec, pow. będziński, pow. częstochowski, myszkowski, tarnogórski, zawierciański II etap zostanie przeprowadzony
  w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
 • Miasta i Powiaty: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory, pow. bielski, bieruńsko-lędziński, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki II etap zostanie przeprowadzony w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.
 1. Uczniowie z pozostałych województw zostaną poinformowani o miejscu półfinału
  po zakwalifikowaniu się do niego.

 

 

§ 4. Przebieg Konkursu
 1. Rejestracja uczniów do konkursu i zakładanie kont na platformie edukacyjnej odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Konkursu http://konkurs.aktin.pl/
 2. I etap (internetowy) polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu, który  zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej, w określonym harmonogramem terminie.
  Wyniki I etapu są generowane automatycznie przez platformę internetową
  i nie podlegają reklamacji.
  Wyniki tego etapu zadecydują o zakwalifikowaniu się do półfinału. Będzie to  50 osób z największą liczbą punktów (25 z grupy północnej i 25 z grupy południowej). W przypadku zbyt dużej liczby uczniów z takim samym dorobkiem punktowym o lokacie decydować będzie czas rozwiązywania testu.

 

 1. II etap to dwa półfinały, które przeprowadzone zostaną równolegle w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
  w Sosnowcu. Do finału awansuje po 10 uczniów z każdej grup, którzy uzyskają najlepsze wyniki. W przypadku, gdy zbyt wielu uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o awansie zdecyduje runda dodatkowa. Konkurencje podczas tego etapu będą sprawdzać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi interaktywnych.

 

 1. III etap finałowy odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim.
  Jego przebieg będzie analogiczny do II etapu.
 2. W przypadku nieobecności uczestnika zakwalifikowanego do II lub III etapu, otrzymuje on zero punktów, jako wynik danego etapu.
 1. Od wyników II i III etapu uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Konkursowej w dniu zawodów, zaraz po zakończeniu rozgrywek,
  przed ogłoszeniem wyników.
 2. Do etapu II i III uczniowie przystępują z zerowym dorobkiem punktowym.
  Punkty zdobyte we wcześniejszym etapie nie są przenoszone.

 

 

§ 5. Nagrody
 1. Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla:
 • laureatów Konkursu,
 • najaktywniejszych nauczycieli,
 • najaktywniejszych szkół (z największą liczbą uczestników),
 1. Dodatkowo, wśród wszystkich uczestników Konkursu rozlosowane zostaną nagrody pocieszenia.

 

§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Liczba uczniów danej szkoły przystępujących do Konkursu jest nieograniczona.
 3. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 4. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział.
 5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych i zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania konkursu.
 6. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa nie będą oceniane.
 7. Uczestnik, który naruszy Regulaminu Konkursu może zostać zdyskwalifikowany.
 8. Organizator nie ponosi kosztów podróży ani pobytu związanych z udziałem w konkursie.
 9. Pytania konkursowe, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
 10. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu pełni Komisja Konkursowa.

 

§ 7. Harmonogram
 1. Rejestracja uczniów do konkursu do 10 kwietnia 2015 r.
 2. Zakładanie kont uczestników konkursu na platformie edukacyjnej od 16 kwietnia 2015 r.
 3. Przesłanie informacji uczestnikom konkursu o sposobie logowania się na platformie
  od 18 marca 2015.
 4. I etap konkursu (on line) od 27 do 29 kwietnia 2015 r.
 5. II etap (półfinały) 12 maj 2015 r.
 6. III etap (finał) 26 maj 2015 r.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z różnych przyczyn niezależnych od organizatora i jednocześnie zapewnia o powiadomieniu wszystkich uczestników o zaistniałych zmianach pocztą elektroniczną na adresy uczestników podanych przy rejestracji.

 

 

 

Regulamin w pliku pdf / do pobrania

 

 

Organizatorzy

 
PZS w Bieruniu

PZSBierun

 
ZSEiI w Sosnowcu

ZSE

 
 

Aktin
Patronat honorowy i opieka merytoryczna

Prezydent Miasta Sosnowca

Sosnowiec

Starostwo powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

powiat Bieruńsko-Lędziński

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

wiinom